How to read tablature?
xA|—0—2—4—0|—0—2—4—0|—4—5—7——|—4—5—7——|
xE|————————|————————|————————|————————|
xC|————————|————————|————————|————————|
xG|————————|————————|————————|————————|

xA|—7-9—7—5|—4———0-—|—7—9—7-—|-5—4———0|
xE|————————|————————|————————|————————|
xC|————————|————————|————————|————————|
xG|————————|————————|————————|————————|

xA|—0———0——|—0———0——|————————|————————|
xE|———0————|———0————|————————|————————|
xC|————————|————————|————————|————————|
xG|————————|————————|————————|————————|

A E A    A E A
Frère Jacques, Frère Jacques,
A D  E   A D  E
Dormez-vous? Dormez-vous?
E7     A    E7     A
Sonnez les matines, sonnez les matines
D  E  A   D  E  A
Ding dang dong, ding dang dong.
 

English Version:
 
A  E  A     A  E  A
Are you sleeping, are you sleeping?
A D  E   A D  E
Brother John, Brother John?
E7        A    E7        A
Morning bells are ringing, morning bells are ringing
D  E  A   D  E  A
Ding ding dong, ding ding dong.