Intro: Dm C Dm Bb

Chorus:
    F       C
Fhir a' bháta, na hóro eile
    Dm       Am
Fhir a' bháta, na hóro eile
    Bb       F C
Fhir a' bháta, na hóro eile
      Dm            Bb
Mo shoraidh slán leat 's gach áit' an téid thu

Verse 1:
      F           C
'S tric mi sealltainn on chnoc as áirde
       Dm       F
Dh'fheuch am faic mi fear a' bháta
       Bb         F C
An tig thu 'n-diugh na 'n tig thu máireach
        Dm        Bb
'S mar tig thu idir gur truagh a ta mi

Chorus:
    F       C
Fhir a' bháta, na hóro eile
    Dm       Am
Fhir a' bháta, na hóro eile
    Bb       F C
Fhir a' bháta, na hóro eile
      Dm            Bb
Mo shoraidh slán leat 's gach áit' an téid thu

Verse 2:
    F         C
Tha mo chridhe-sa briste brúite
      Dm        F
'S tric na deóir a ruith o m' shúilean
      Bb        F   C
An tig thu nochd na 'm bi mo dhúil riut
         Dm      Bb
Na 'n dúin mi 'n doras le osna thúrsaich?

Chorus:
    F       C
Fhir a' bháta, na hóro eile
    Dm       Am
Fhir a' bháta, na hóro eile
    Bb       F C
Fhir a' bháta, na hóro eile
      Dm            Bb
Mo shoraidh slán leat 's gach áit' an téid thu

Verse 3:
      F            C
'S tric mi faighneachd de luchd nam báta
      Dm        F
Am fac' iad thu na 'm bheil thu sábhailt
       Bb          F  C
Ach 's ann a tha gach aon dhiubh 'g ráitinn
      Dm       Bb
Gur górach mise ma thug mi grádh dhut

Chorus:
    F       C
Fhir a' bháta, na hóro eile
    Dm       Am
Fhir a' bháta, na hóro eile
    Bb       F C
Fhir a' bháta, na hóro eile
      Dm            Bb
Mo shoraidh slán leat 's gach áit' an téid thu

Chorus:
    F       C
Fhir a' bháta, na hóro eile
    Dm       Am
Fhir a' bháta, na hóro eile
    Bb       F C
Fhir a' bháta, na hóro eile
      Dm            Bb
Mo shoraidh slán leat 's gach áit' an téid thu