G  D  A7 D   G  D   A7 D
| / / / /| / / / / | / / / / | / / / / |


   G D
Tingalayo
A7         D
Come little donkey, come
   G D
Tingalayo
A7         D
Come little donkey, come


     G        D
Me donkey fast, me donkey slow
     A7         D
Me donkey come and me donkey go
     G        D
Me donkey fast, me donkey slow
     A7         D
Me donkey come and me donkey go


   G D
Tingalayo
A7         D
Come little donkey, come
   G D
Tingalayo
A7         D
Come little donkey, come


     G       D
Me donkey hee, me donkey haw
     A7        D
Me donkey sleep in a bed of straw
     G       D
Me donkey hee, me donkey haw
     A7        D
Me donkey sleep in a bed of straw


   G D
Tingalayo
A7         D
Come little donkey, come
   G D
Tingalayo
A7         D
Come little donkey, come


 G  D  A7 D   G  D   A7 D
| / / / /| / / / / | / / / / | / / / / |


   G D
Tingalayo
A7         D
Come little donkey, come
   G D
Tingalayo
A7         D
Come little donkey, come


     G        D
Me donkey dance, me donkey sing
     A7        D
Me donkey wearin’ a diamond ring
     G          D
Me donkey dance, and me donkey sing
     A7        D
Me donkey wearin’ a diamond ring


   G D
Tingalayo
A7         D
Come little donkey, come
   G D
Tingalayo
A7         D
Come little donkey, come


     G          D
Me donkey swim, and me donkey ski
     A7      D
Me donkey dress elegantly
     G          D
Me donkey swim, and me donkey ski
     A7      D
Me donkey dress elegantly


   G D
Tingalayo
A7         D
Come little donkey, come
   G D
Tingalayo
A7           D
Come on little donkey, come


   G D
Tingalayo
A7         D
Come little donkey, come
   G D
Tingalayo
A7         D
Come little donkey, come


 G  D  A7 D   G  D   A7 D
| / / / /| / / / / | / / / / | / / / / |
 G  D  A7 D   G  D   A7 D
| / / / /| / / / / | / / / / | / / / / |
       G  D  A7 D
-Fade out- | / / / /| / / / / |